Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Pozemky - orná půda v k.ú. a obci Bánov

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
182 EX 7807/14
Vyřizuje:
Mgr. Jana Kalistová
Draží:
Mgr. Jana Kalistová
Odhadní cena:
162.600,- Kč
Nejnižší podání:
108.400,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Uherské Hradiště

Související dokumenty

dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Pozemky - orná půda v k.ú. a obci BánovPozemky - orná půda v k.ú. a obci BánovPozemky - orná půda v k.ú. a obci BánovPozemky - orná půda v k.ú. a obci Bánov
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

I.
Nemovité věci, kterých se exekuce týká (ust. § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř.):
•pozemek parcela č. 6166 o výměře 10392 m2, orná půda, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
•pozemek parcela č. 6962 o výměře 3278 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
vše v katastrálním území Bánov, obec Bánov, okres Uherské Hradiště,
zapsáno na LV č. 1816 pro Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod.


II.
Příslušenství nemovitých věcí, které se exekuce týká (ust.§ 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.):
•Není známo příslušenství pozemku par. č. 6166 o výměře 10392 m2, orná půda, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond, zapsané na LV 1816, k.ú. Bánov.
•U pozemku parc. č. 6962 o výměře 3278 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zapsané na LV 1816, k.ú. Bánov, představuje příslušenství nemovitých věcí:
◦čerpací zařízení včetně plechového zastřešení, které je pozůstatkem závlahového systému pořízeného a využívaného v minulosti bývalým zemědělským družstvem, v současné době je systém nefunkční, neboť podstatné části závlahové soustavy umístěné na jiných pozemcích v katastru obce byly odstraněny.


III.
Známá věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní, která prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. v dražbě nezaniknou, se určují:
Hlavní vodovodní přivaděč podél východní hranice pozemku parc. č. 6962, k.ú. Bánov, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice, jehož provozovatelem jse společnost SKV., a.s. a na pozemku tedy vázne, i přes to, že není zapsáno v katastru nemovitostí, věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě. Rozsah služebnosti inženýrské sítě váznoucí na tomto pozemku není přesně vymezen, k dispozici je pouze zákres trasy vodovodního přivaděče – řadu V-1b z PVC trub Ø 160 mm – v měřítku 1:500. K ochraně vodovodního řadu před poškozením je vymezeno ochranné pásmo, tedy prostor v bezprostřední blízkosti vodovodního řadu určení k zajištění jeho provozuschopností. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m, celkem se tedy jedná o pás široký cca 3,2m.Pozemek č. 6166, k.ú. Bánov leží ve vzdálenosti cca 2 km jihovýchodně od souvisle zastavěné části obce Bánov a severně od rybníku Ordějov situovaného v prostoru mezi zastavěnými částmi obce Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem. Tento pozemek je součástí Přírodní památky Remízy u Bánova;lokalita s křovinatými porosty hlohu a trnky obecné byla přírodní památkou vyhlášena v roce 2013 poté, co se stala evropsky významnou lokalitou bource trnkového. Platným územním plánem obce Bánov je celá lokalista přírodní matáky charakterizována jako plochy přírodní s hlavním využitím jako biocentrum.

Příjezd i přístup k oceňovanému pozemku z nezpevněné polní cesty je možný k jihozápadnímu rohu pozemku. Vzhledem ke konfiguraci terénu a výskytu značného množství náletových dřevin na pozemku není možný příjezd běžným motorovým vozidlem až na pozemek. Podle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňovaném pozemku práva odpovídající věcnému břemeni (služebnosti). Podle tvrzení povinného leží pod povrchem oceňovaného pozemku části závlahové soustavy, tj. meliorační stavby, jejímž zhotovitelem bylo v 70. letech minulého století bývaé zemědělské družstvo. Povinný ale nedoložil k závlahové sozustavě žádný nabývací titul, nedoložil ani žádnou výkresovou dokumentaci, na základě které by bylo možno zjistit rozsah předmětné meliorační stavby. Meliorační stavba byla pravděpodobně z velké části tvořena podzemním závlahovým potrubím, jehož trasa není na povrchu viditelná. Ocenění melioračí stavby není možno provést, neboť není známa celková délka potrubí závlahové soustavy, resp. celkovou rozlohou území, na kterém se závlahová soustava nachází, konstrukční charakteristika potrubí a celkový technický stav soustavy. Navíc nebylo prokázáno, že vlastníkem stavby je povinný a stavba je příslušnestvím pozemku. Parcela je součástí Přírodní památky Remízy u Bánova, která je využívána v souladu s platným územním plánem obce jako plochy s hlavním využitím – biocentrum, pozemek tedy není možné využívat k zemědělské výrobě. Jedná se o specifický pozemek, který není standardně nabízen na realitním trhu k prodeji, neboť pozemek není možné využít jako stavební ani jako hospodářsky využitelný (zemědělský, lesní, pozemek pro sportoviště nebo rekreaci apod.). Pro celou přírodní památku Remízy u Bánova byl vypracován Plán péče o přírodní památku Remízy u Bánova, který byl schválen protokolem o schválení Plánu péče vydaným Krajským úřadem Zlínského kraje, Obborem životního prostředí a zemědělství dne 11.6.2014, č.k. KUZL34464/2014. Část pozemku pokrývá vzrostlý stromový porost, na části se rozrůstá mladý keřový a stromový porost náletového původu. Hranice pozemku byly v minulosti vytyčeny a jsou v terénu vyznačeny plastovými znaky. Vzhledem k tomu, že podle dohledatelných údajů v katastru nemovitostí nebyl v posledních dvou letech v lokalitě Přírodní památka Remízy u Bánova realizován žádný převod pozemků, není možné určit tržní hodnotu (obvyklou cenu) pozemku porovnávacím způsobem, proto byla cena tohoto pozemku určena podle cenového předpisu dle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. samostatně částkou ve výši 66.900,- Kč.Pozemek č. 6962, k.ú. Bánov leží západně od zastavěné části obce v lokalitě místně zvané Padělky, těsně za hranicí souvislé zástavby oddělené od lokality, ve které leží oceňovaný pozemek, korytem jednoho z přítoků Bánovskécho potoka. Pozemek není v současné době specificky využívá, je zaplevelený a je na něm několik neudržovaných náletových dřevin, část z nich pravděpdobně roste v ochranném pásmu vodovodního přivaděče. Tento pozemek byl v minulosti pravděpodobě oplocen, neboť na pozemku se v některých částech nacházejí malé vyvrácené zbytky bývalého dřeběného oplocení, jehož jednotlivé díly se rozpadají. Torzo oplocení je určeno k odstranění, dřevo již nelze nově využít. Podle tvrzení povinného se na pozemku nacházejí dva silážní žlaby o půdorysném rozměru každého z nich 35 x 10 m. Při ohledání věci nebyly na pozemku nalezeny silážní žlaby ani funkční oplocení, byly pouze dohledány malé betonové plochy o rozměrech cca 30 x 30 cm, které povinný označil za koruny silážních žlabů. Ve vyjádření č.j. OŽP/2145/11KUB Městského úřadu Uherský Brod je uvedeno, že celá parcela je neproniknutelně porostlá ruderální vegetací, což znemožňuje bližší prohlídku stavu pozemku, silážní žlaby, které se nacházely na pozemku, byly na zákaldě povolení Okresního úřadu Uherský Brod z r.1998 vyplněny zeminou, inertní stavební sutí a dřevěným odpadem, a celý prostor byl překryt zeminou ve vrstvě cca 0,5 m. Silážní žlaby jsou standardně nadzemní stavbou a díky provedené terénní úpravě spočívající v jejich úplném překrytí zeminou došlo, minimálně z hlediska funkčnosti resp. Možnosti jakéhokoli obyklého využívání stavby, k jejímu zániku. Dle platného územního plánu obce leží pozemek v lokalotě charakterozované jako zemědělské plochy specifické. K vyplnění silážních žlabů došlo 4 roky před vydáním územního plánu, zpracovatelům územního plánu tedy byly nepochybně známy všechny skutečnosti o předmětném pozemku, které byly rozhodné pro charakter lokality. Pozemek je oceněn v souladu s platným územním plánem.

Příjezd i přístup k oceňovanému pozemku je ze severní strany možný z částečně zpevněné polní cesty, která je pozůstatkem bývalé komunikace spojující obce Bánov a Suchá Loz, a z východnís trany nezpevněné polní cesty lemující korto potoka. Při místním šetření bylo zjištěno, že se na pozemku nachází čerpací zařízení včetně plechového zastřešení, které je – dle sdělení agronoma společnosti LUKROM s.r.o. hospodařící na velké části zemědělských pozemků v k.ú. Bánov – pozůstatkem závlahového systému pořízeného a využívaného v minulosti bývalým zemědělským družstvem. V současné době je systém nefunkční, neboť podstatné části závlahové soudstavy umístněné na jiných pozemcích v katastru obce byly odstraněny. Vlastnictví závlahové soudstavy nebylo podle sdělení agronoma pana Šmída po ukončení činnosti bývalého zemědělského družstva řešeno. Pozemek leží v lokalitě charakterizované územním plánem obce jako plochy zemědělské specifické a je možné jej využívat v souladu s územním plánem (hlavní využití: pozemky zemědělského půdoního fondu – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařovaná, bez prvků zamezujících průchodnosti krajiny; přípustné využití: související dopravní infrastruktura včetně cyklotras, prvky drobné architektury – kříže, boží muka, prvky územního systému ekologice stability, stavby pro zemědělskou výrobu, skladování a manipulaci zahrnujícíc stavby, zařízení a jiná opatření pro využití pozemků a ochranu přírody a krajiny, vše do 100 m2 zastavěné plochy. Vzhledem k tomu, že pozemek byl v minulosti pravděpodobně užíván spíše jako tzv. zákumenek či zahrada, byly pro zjištění tržní hodnoty pozemku porovnávacím způsobem vybrány pozemky, které jsou situovány mimo souvislou zástavbu obcí a jsou uživány jako samostatná zahrada, případně sad a nikoliv pozemky, které jsou součástí větších půdních celků (tzv. hodnů) obhospodařování zemědělskou spoelčností na základě nájemní, resp. pachotvní smlouvy. Všechny porovnávané pozemksou jsou v současné době nabízeny ralitními kancelářemi k prodeji. Ze znaleckého posudku vyplává, že znalkyně provedla pro statnovení tržní ceny pozemku č. 6962 dostatečné porování s osmi vzorky a stanovila tržní cenu tohoto pozemku částkou ve výši 98.750,- Kč.Podle výpisu z katastru nemovitých věcí neváznou na oceňovaném pozemku č. 6166 a č. 6962, k.ú. Bánov práva odpovídající věcnému břemeni (služebnosti). Při místním šetření však bylo zjištěno, že podél východní hranice pozemku par. č. 6962, k.ú. Bánov vede hlavní vodovodní přivaděč, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice, jehož provozovatelem je společnosti SVK a.s.; na pozemku tedy reálně vázne věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě. Rozsah služebnosti inženýrské sídě váznoucí na tomto pozemku není přesně vymezen, k dispozici je pouze zákres trasy vodovodního přivaděče – řadu V-1b z PVC trub Ø 160 mm – v měřítku 1:500. K ochraně vodovodního řadu před poškozením je vymezeno ochranné prásmo, tedy prostor v bezprostřední blízkosti vodovodního řadu určení k zajištění jeho provozuschopností. Ochrnné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m, celkem se tedy jedná o páš široký cca 3,2m. V ochranném pásmu vodovodního řadu lez jen s písmeným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele: 1) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho tehcnický stav nebo plynulé provozování, b) vysazovat trvalé porosty, c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu, d) provádět terénní úpravy. Cena tohoto věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě byla určena v souladu s ust. § 16 zákona o oceňování majetku vnosovýchm způsobem na základě ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností. Roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti (nepatří-li právu určité osobě na dobu jejího života). Pro ocenění služebnosti intženýrské sítě vedoucí přes pozemek je roční užitek stanoven jako simulované nájemné ve výši 5% z ceny pozemku. Dle dostupných podkladů (zákresu trasy vodovodního přivaděče v měřítku 1:500 poskytnutého provozovatelem) je dálka trasy přivaděče vedoucího přes pozemek cca 80 m a šířka ochranného pásma je cca 3,2 m; plocha dotčená ochraným pásmem je tedy cca 256 m2. Hodnota věcného břemene byla tedy podle odborného odhadu znalce určena částkou ve výši 2.240,- Kč.


Znalecký posudek viz webové stránky exekutora: http://www.exekutorka.cz/upload/files/auctions/0000000069/znalecky_posudek.pdf

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace