Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

1) Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání v dražbě nemovitostí v exekučním řízení.

2) Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání v dražbě nemovitostí zasílá náš exekutorský úřad příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o příklepu a o doplacení nejvyššího podání. Katastrální úřad současně vymaže s ohledem na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění novely provedené zákonem č. 286/2009 (účinné od 1.11.2009) další nařízení výkonů rozhodnutí a exekuční příkazy v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovitosti Toto vyrozumění se vydražiteli nezasílá. Na základě tohoto sdělení příslušné katastrální pracoviště provede změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitých věcí (tj. na osobu vydražitele) a dále provede výmaz všech poznámek dle ust. § ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001.

3) Pokud však po změně osoby vlastníka vydražených nemovitých věcí (tj. změna na osobu vydražitele) zůstane u vydražených nemovitých věcí na LV vyznačena nějaká poznámka exekuční příkaz(y), vydaný(é) jiným(i) exekutorským(i) úřadem(y), resp. poznámka usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, tj.pokud příslušný KÚ nevyhoví naší žádosti o výmaz exekučních příkazů vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) + usnesení o nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitostí, pak je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (exekutory), resp. soud ve věci výkonu rozhodnutí, o zrušení a výmaz exekučního příkazu váznoucího na vydražených nemovitých věcí příp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitých věcí na základě provedené dražby nemovitých věcí v exekučním řízení. K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitostí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané naším exekutorským úřadem. /pozn. na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz jsou v sekci „Seznam soudních exekutorů“ uvedeni jednotliví soudní exekutoři a u každého je uvedeno číslo soudního exekutora (č. soud. exek.); na LV je ve většině případů u č.j. exekučního příkazu před “EX“ uvedeno číslo, jež označuje dotčeného exekutora – např. 182 EX 100/13 znamená, že exekuční příkaz vydal soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, neboť má číslo soudního exekutora č. 182. Je-li tento exekuční příkaz z r. 2004 a starší, nemusí číslo exekutora oznamovat. V tomto případě doporučujeme vydražitelům, aby nehlédli do sbírky listin u katastrálního úřadu, kde mohou zjistit, který soudní exekutor předmětný exekuční příkaz vydal.

4) Zástavní práva (+ dále i případná věcná břemena a nájemní práva na nemovitých věcech váznoucí, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz § 337h občanského soudního řádu). Rozvrhové řízení se koná pouze v exekučních řízeních nařízených do 31.12.2012 (u řízeních zahájených po 1.1.2013 se koná pouze, požádá-li o to nejméně jeden věřitel, oprávněný nebo povinný) provádí soud exekutor nebo exekutorský kandidát. K rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Usnesení o rozvrhu je poté vydražiteli zasláno. Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému KÚ sdělení, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitých věcech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz. Procesní úprava obsažená v ust. § 337h občanského soudního řádu se vztahuje i na zástavní práva zřízená soudními exekutory na základě exekučních příkazů. Soudní exekutor nemůže ovlivnit délku trvání řízení u katastrálního úřadu. Vydražitelé mohou průběh řízení sledovat v bezplatném nahlížení do katastru nemovitostí. Nejprve je třeba vyhledat stavbu nebo pozemek podle údajů požadovaných vyhledávacím formulářem. Po zadání kódu se objeví základní údaje z listu vlastnictví, kde bude mimo jiné uvedeno, kterými řízeními je list vlastnictví dotčen. Po kliknutí na příslušný odkaz se objeví příslušné řízení.

5) V řízeních zahájených po 1.1.2013 uloží soudní exekutor povinnému, by mimo jiné - umožní-li to povaha vydražené věci - nemovitou věc vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání. V řízeních zahájených do 31.12.2012 - nebude-li dosaženo dohody - musí vydražitel podat příslušnou žalobu.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace