« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
06.06.2019, 10:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
06.06.2019, 10:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
06.06.2019, 10:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
Exekuční řízení bylo zahájeno do 31.12.2012. Jelikož dle přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., jímž byl exekuční řád a též občanský soudní řád novelizován s účinností ke dni 1.1.2013, se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Do data uvedeného v dražební vyhlášce o elektronické dražbě č.j. 182 EX 2272/13-171, tj. do 4.6.2019 přihlásili svoji pohledávku:

1) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Dominikánská 13/8, Plzeň, přihláška ze dne 30.4.2019, doručena dne 30.4.2019, pohledávka na nákladech exekuce v řízení sp.zn. 134 EX 14168/15 ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno.

2) Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rokycany, se sídlem Pivovarská 257, Rokycany, přihláška ze dne 30.4.2019, doručena dne 30.4.2019, pohledávka na nákladech exekuce v řízení sp.zn.168 EX 3178/18, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno.

3) Město Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, přihláška ze dne 10.5.2019, doručena dne 10.5.2019, pohledávka ve výši 1.000,- Kč, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno. Vzhledem k tomu, že nebylo k přihlášce vůbec doloženo pověření k zastupování (jednání) za věřitele v originále či autorizované konverzi, nebude k přihlášce přihlíženo při rozvrhovém jednání.

4) Společnost Anzu asset s.r.o, se sídlem Vodařská 2, Brno, IČ: 05593930, přihláška ze dne 9.5.209, doručena dne 14.5.2019, pohledávka ve výši 25.052,- Kč a pohledávka na nákladech řízení ve výši 7.157,80 Kč, přihláška směřuje vůči manželce povinného, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno. Vzhledem k tomu, přihlašovatel nepředložil listiny, které prokazují, že jde o vymahatelnou pohledávku v originále či úředně ověřené kopii, případně autorizované konverzi, jak byl poučen v dražební vyhlášce, a tyto skutečnosti nevyplývají z obsahu spisu, nebude k přihlášce při rozvrhovém řízení přihlíženo.

5) Česká pojišťovna a.s., se sídlem, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, pr. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00, přihláška ze dne 14.5.2019, doručena dne 14.5.2019, pohledávka z titulu rozsudku Okresního soudu v Prachaticích dne 08.06.2017 8 C 34/2017 – 11 ve výši 1.146,- Kč, úroky z prodlení ve výši 290,- Kč, náklady přecházejícího řízení ve výši 1.489,- Kč , dále pohledávka z titulu rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 07.06.2017 č.j. ve výši 1.146,- Kč, úroky z prodlení ve výši 1.146,- Kč, úroky z prodlení ve výši 290,- Kč, náklady předcházejícího řízení ve výši 1.489,- Kč, o zaplacení pohledávek nebylo požádáno. Dále v přihlášce byla požadována částka 5.203,- Kč u pohledávky č. 1 jako náklady oprávněného v exekučním řízení. V této části nebude k přihlášce při rozvrhovém řízení přihlíženo, neboť příkaz k úhradě nákladů exekuce vydaný exekutorem v jiném exekučním řízení není exekučním titulem (usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn.: 17Co 488/2010).

6) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Prachaticích, se sídlem Vodňanská 376, Prachatice, přihláška ze dne 7.5.2019, doručena dne 21.5.2019, přihláška směřuje vůči manželce povinného, pohledávka ve výši 1.034.101,45 Kč – věřitel je zástavním věřitelem, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno (zástavní práva s různým datem pořadí – vzniku pro jednotlivé části pohledávky). Vzhledem k tomu, že nebylo k přihlášce vůbec doloženo pověření k zastupování (jednání) za věřitele v originále či autorizované konverzi, nebude k přihlášce přihlíženo při rozvrhovém jednání.

7) Celní úřad pro Jihočeský kraj, IČ: 71214011, se sídlem Kasárenská 6/1473, České Budějovice, přihláška ze dne 22.5.2019, doručena dne 23.5.2019, pohledávka ve výši 23.300,- Kč, o zaplacení pohledávky nebylo požádáno, zástavní věřitel. Vzhledem k tomu, že nebylo k přihlášce vůbec doloženo pověření k zastupování (jednání) za věřitele v originále či autorizované konverzi, nebude k přihlášce přihlíženo při rozvrhovém jednání.

8) Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice, se sídlem Nádražní 1121, Prachatice, přihláška ze dne 28.5.2019, doručena dne 23.5.2019, pohledávka ve výši 70.711,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno. Jako osoba vyhotovující přihlášku je uvedena Ing. Dana Pinterová, přihláška není touto osobou podepsána, nýbrž elektronický podpis je na osobu Ing. Stöhrová. Vzhledem k tomu, že nebylo k přihlášce vůbec doloženo pověření k zastupování (jednání) za věřitele a už vůbec nikoliv osoby, která podepsala přihlášku pohledávky v originále či autorizované konverzi, nebude k přihlášce přihlíženo při rozvrhovém jednání.

9) Otakar Lejsek, zast. JUDr. Jitkou Třeštíkovou, advokátkou se sídlem Velké náměstí 220, Strakonice, přihláška ze dne 3.6.2019, doručena dne 3.6.2019, pohledávka ve výši 148.956,78 Kč, o zaplacení nebylo požádáno. Vzhledem k tomu, že k nebyla doložena kvalifikovaná plná moc k zastupování (pouze jen dříve PROSTÝ SKEN!) ač v dražební vyhlášce bylo jasné poučení, v originále či autorizované konverzi listinného dokumentu do podoby elektronické, nebude k přihlášce přihlíženo při rozvrhovém jednání. Rovněž listiny mající prokázat vymahatelnou pohledávku byly přiloženy pouze v prostém skenu v rozporu s poučením v dražební vyhlášce, kde rozhodnutí bylo zasíláno po jednotlivých skenech stran dokumentu (každá sken jednotlivé strany byl zaslán jako samostatná příloha).

10) AD IN s. r. o., IČO 27096785 sídlem Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6 – Střešovice, zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem, Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4, přihláška ze dne 4.6.2019, doručena dne 4.6.2019, o zaplacení pohledávek bylo požádáno, pohledávky:
a) úrok ve výši 29.151,90 Kč, směnečná odměna ve výši 1.551,53 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 56.433,90 Kč, věřitel rovněž požaduje přiznat pohledávku ve výši 35.065,80 Kč jako náklady právního zastoupení v jiných exekučních řízení – vše jako pohledávky zajištěné exekutorským zástavním právem.
b) pohledávka pouze za povinným č. 1 ve výši 852,10 Kč, náklady řízení v celkové výši 428,- Kč, věřitel rovněž požaduje přiznat pohledávku ve výši 11.374,- Kč jako náklady právního zastoupení v jiných exekučních řízení – vše jako pohledávky zajištěné exekutorským zástavním právem. V této části 11.374,- Kč
c) pohledávku ve výši 36.505,32 Kč s úroky ve výši 14,90 % p. a. z částky 26.014,58 Kč ode dne 11.12.2006 do zaplacení, s úroky z prodlení ve výši 10,10 % p. a. z částky 26.014,58 Kč ode dne 19.6.2018 do zaplacení (po částečných úhradách) a s úrokem z prodlení ve výši 25 % p. a. z částky 4.118,60 Kč ode dne 11.12.2006 do zaplacení (vyčíslen 12.866,40 Kč), náklady řízení v celkové výši 18.762,- Kč, věřitel rovněž požaduje přiznat pohledávku ve výši 14.411,10,- Kč jako náklady právního zastoupení v jiných exekučních řízení – vše jako pohledávky zajištěné exekutorským zástavním právem.
Vzhledem k tomu, že nebylo s přihláškou osvědčeno procesní nástupnictví – nabytí pohledávky, nebyla doložena smlouva o postoupení pohledávky a usnesení o procesním nástupnictví z jiných řízení nejsou pro přihlášku pohledávky v tomto řízení způsobilé prokázat procesní nástupnictví nebude k přihlášce pro tyto vady přihlíženo při rozvrhovém řízení (viz poučení dražební vyhlášky). Nad rámec soudní exekutor uvádí, že příkaz k úhradě nákladů exekuce vydaný exekutorem v jiném exekučním řízení není exekučním titulem (usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn.: 17Co 488/2010) a některé listiny – rozhodnutí byly doloženy pouze v prostém skenu.
06.06.2019, 10:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
06.06.2019, 10:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno