Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Zpracování osobních údajů

a) Informace o správci osobních údajů

Provozovatelem systému („Provozovatel“) v postavení správce osobních údajů, kterým je Exekutorský úřad Praha 8, Mgr. Jan Kalistová, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

b) Specifikace zpracovávaných údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, na základě které je  možno ji identifikovat. Zpracovatel získává osobní údaje přímo od uživatelů při jejich registraci, a to na stránce k tomuto účelu přímo určené. Osobní údaje registrovaných účastníků dražby jsou

  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého bydliště
  • Telefon
  • Datum narození
  • Rodné číslo
  • E-mailová adresa
  • Číslo bankovního účtu

Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti pro účast na dražbě (v tomto případě probíhající v dražebním systému v elektronické podobě).

c) Účel zpracování a právní titul, doba a způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro účely vytvoření registrace umožňující účast na jedné nebo více dražbách, které jsou realizovány v dražebním systému v elektronické podobě.

Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti pro účast na dražbě (v tomto případě probíhající v dražebním systému v elektronické podobě).

Údaje, které uživatel poskytne provozovateli jsou uchovávány elektronicky v databázi dražebního systému. Přenos zadávaných dat je šifrován pomocí https protokolu. Přístup do databáze systému je umožněn jen vybraným pracovníkům Provozovatele nebo Zpracovatele prostřednictvím heslem zabezpečeného přístupu.

Doba uchování a zpracovávání zadaných údajů není časově ohraničena. Na žádost uživatele poskytovatel provede export dat uživatelem zadaných, případně vymazání takových údajů z datového úložiště systému manuálním zásahem.

d) Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Provozovatele):

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů (Uživatel Portálu) má právo na opravu nepřesných nebo nově nastalých osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Uživatel dražebního systému má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

3. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

e) Ostatní ujednání

Dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o způsobu zpracování takových dat v aktuální verzi je platný od 25. 5. 2018.
Zaškrtnutím volby ano, souhlasím se zpracováním osobních údajů uživatel uděluje souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů způsobem popsaným v tomto dokumentu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace